Regulamin Blokady Rozrządu

REGULAMIN WYPOZYCZALNI BLOKAD SERWISOWYCH

Regulamin wypożyczalni blokad rozrządu i narzędzi warsztatowych
prowadzonej przez firmę:
CLEVERT Janusz Łysiak
Zebrzydów 47b
58-124 Marcinowice

1.Firma Clevert Janusz Łysiak zwana dalej wynajmującym oświadcza, że jest właścicielem narzędzi oraz sprzętu oferowanego do wynajęcia.

2. Blokady rozrządu wypożycza się po spisaniu umowy najmu pomiędzy wynajmującym lub osobą przez niego upoważnioną, a najemcą.

3. Podstawą spisania umowy i wynajmu jest dowód osobisty.

4. Doba rozpoczyna się od godziny najmu zaznaczonej w umowie.

5. Wynajmujący wypożyczając narzędzie, pobiera od najmującego kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez wynajmującego na podstawie wartości rynkowej najmowanego narzędzia.

6. Za przetrzymanie narzędzia ponad ustalony termin bez uprzedniego powiadomienia wypożyczalni najemca płaci stawkę za kolejny dzień wynajmu. Po przekroczeniu maksymalnego czasu najmu tj. 3 dni roboczych wynajmujący opłaca karę umowną w wysokości pobranej kaucji zwrotnej.

7. Przedłużenie ustalonego terminu zwrotu może nastąpić przed upływem terminu zwrotu ustalonego w umowie po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z wypożyczalnią i wniesieniu opłaty z góry za ten okres.

8. Najemca oświadcza, że jest zapoznany ze sposobem użytkowania najmowanego narzędzia, zobowiązuje się używać go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym.

9. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie braki i uszkodzenia w najmowanym sprzęcie, powstałe w trakcie wynajmu przez najemcę a także przez osoby trzecie.

10. Najemca zobowiązany jest do wskazania uszkodzeń spowodowanych podczas najmu i ustalić z właścicielem lub pracownikiem wypożyczalni ich rozmiar i koszt naprawy lub zastąpienia elementów zużytych nowymi. Koszty naprawy lub zakupu poniesie najemca.

11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych narzędzi w ustalonym terminie i niedotrzymania warunków punktu 4-8 sprawa zostanie zgłoszona policji i skierowana na drogę postępowania sądowego. Kosztami sprawy zostanie obciążony najemca.

12. Przy całkowitym zniszczeniu lub kradzieży najemca poniesie pełne koszty nowego narzędzia wg. aktualnej ceny rynkowej podanej w sklepie internetowym www.tools-tech.pll . Zwrot kosztów zakupu winien nastąpić w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia w wypożyczalni kradzieży lub zniszczenia. Po tym terminie będzie dodatkowo pobrana opłata jak za wynajem zgodnie z punktami 4-8 regulaminu a najemca zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Dłużników.

13. Najemca oświadcza, że jest zapoznany z treścią art. Kodeksu Karnego o przywłaszczaniu cudzego mienia.

14. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem narzędzi i należności za wypożyczenie ponosi najemca.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów spowodowane niewłaściwym doborem oraz użyciem narzędzi przez najemcę lub osoby trzecie użytkujące narzędzie w okresie wypożyczenia przez najemcę.

16. Podnajmowanie, kopiowanie oraz umożliwianie użytkowania i kopiowania narzędzi osobom trzecim jest zabronione.

17. Zmiany umowy możliwe są na piśmie, przesłane pocztą internetową lub tradycyjną.

18. Każda umowa najmu została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

19. Najemca poświadcza swoim podpisem na umowie, że zapoznał się cennikiem i warunkami najmu narzędzi podanymi na stronie internetowej, niniejszym regulaminem wypożyczalni oraz z treścią umowy.

20. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, najmujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wypożyczenia.


Kontakt

Blokady Rozrządu

ZEBRZYDÓW 47B
58-124 MARCINOWICE

NIP: 884 131 57 23
REGON: 020835953

Numer konta:
63 1140 2004 0000 3202 5628 7099

tel. +48 605 274 795
tel. +48 721 575 395

e-mail: biuro@blokady-rozrzadu.pl

właścicielem serwisu jest:
Logo Tools-Tech